Walne Zgromadzenie

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Białej Podlaskiej w 2020 roku ...zobacz więcej...


Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej w 2021 roku ...zobacz więcej...


Rok 2019

Uchwała Nr 21/2019 Zarządu Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej na części oraz zaliczenia członków do poszczegłonych części Walnego Zgromadzenia w 2019 roku.

Uchwała Nr 22/2019 Zarzadu Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej w 2019 roku i ustalenia porządku obrad.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej  

Uchwała Nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok

 Uchwała Nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok

 Uchwała Nr 3/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok

 Uchwała Nr 4/2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2018 rok

 Uchwała Nr 5/2019 w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Prezesowi Zarządu Spółdzielni

 Uchwała Nr 6/2019 w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzieni ds. ekonomicznych

Uchwała Nr 7/2019 w sprawie przyjęcia wniosków zawartych w liście polustracyjnym z przeprowadzonej lustracji całokształtu działalności Spółdzielni w latach 2015-2017

Uchwała Nr 8/2019 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej

 

Sprawozdawczość - za rok 2019

Ogólna

 Sprawozdanie Zarządu z działalności Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w 2019 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BSM "ZGODA" w Białej Podlaskiej za 2019 rok

Finansowa

Uchwała Nr 4/2020 Rady Nadzorczej Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok

 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej, siedziba: ul. Spółdzielcza 4, 21-500 Biała Podlaska

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019

 Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

 Zestawienie zmian w funduszu własnym sporządzone za okres 01.01.2019-31.12.2019

 Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2019

 Rachunek zysków i strat za rok 2019 

 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2019 rok