Walne Zgromadzenie

Rok 2018

Uchwała Nr 29/2018 Zarządu Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Walnego Zgormadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej na części oraz zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2018 roku.

 Uchwała Nr 30/2018 Zarządu Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej w 2018 roku i ustalenia porządku obrad.


Uchwały Walnego Zgormadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej  

Uchwała nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok  

Uchwała Nr 2/2018 w sparwie zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z działalności Spółdzielni za 2017 rok

Uchwała Nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok

Uchwała Nr 4/2018 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2017 rok

 Uchwała Nr 5/2018 w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok Prezesowi Zarządu Spółdzielni

Uchwała Nr 6/2018 w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 r. Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni ds. ekonomicznych

 Uchwała Nr 7/2018 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni

Uchwała Nr 8/2018 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

 

Sprawozdawczość

Ogólna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej za 2017 rok

 

Finansowa

Uchwała Nr 5 Rady Nadzorczej Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 26 marca 2018 r w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" z siedzibą 21-500 Biała Podlaska, ul. Spółdzielcza 4 za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01-01-2017 / 31-12-2017

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017

Rachunek zysków i strat za rok 2017

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2017 rok