Akty prawne

ogólne

  Ustawa prawo spółdzielcze

  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  Ustawa o własności lokali

 Ustawa o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie K. c.

  Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

 

wewnątrzspółdzielcze

  Statut Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej

  Regulamin rozliczeń z członkami przenoszącymi własność lokali

  Regulamnin określający tryb i zasady przyjmowania członków ustanawiania i zamiany spółdzielczych praw do lokali oraz przenoszenia własności lokali

  Regulamin określający tryb i zasady przeprowadzania przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu

  Regulamin określający szczegółowe zasady ustalania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego oraz ustalania wysokości wkładów

  Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobach BSM "ZGODA"

   Regulamin określający zasady rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej

  - Uchwała Nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Regulaminie określającym zasady rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej w zasobach Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej

  - Uchwała Nr 20 Rady Nadzorczej  z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie określającym  zasady rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej w zasobach Bialskiej Spółdzielnia Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej

  Regulamin rozliczania całkowitych kosztów zakupu gazu ziemnego wysokometanowego

  Regulamin gospodarki finansowej

  Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za lokale

  Regulamin określający szczegółowe zasady rozliczeń finansowych Spółdzielni z członkami z tytułu wkładów i udziałów w eksploatowanych zasobach mieszkaniowych

  Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu na remonty

  Regulamin podziału obowiazków pomiędzy Spółdzielnię i jej członków w zakresie konserwacji, napraw i remontów

  Zasady przeprowadzania remontów w lokalach mieszkalnych i garażach

  Uchwała Nr 6/2016 Rady Nadzorczej Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany w "Regulaminie używania lokali i porządku domowego".

  Regulamin używania lokali i porządku domowego