Sprawozdawczość za rok 2019

Uchwała Nr 4/2020 Rady Nadzorczej Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 23 marca 2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej, siedziba: ul. Spółdzielcza 4, 21-500 Biała Podlaska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

Zestawienie zmian w funduszu własnym sporządzone za okres 01.01.2019-31.12.2019

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2019

Rachunek zysków i strat za rok 2019

 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2019 rok