Aktualności

31.12.2021

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE MIESZKANIA

OD 1 STYCZNIA 2022R. - NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

- centralne ogrzewanie i podgrzanie wody Białej Podlaskiej od 01.01.2022r

- centralne ogrzewanie w Terespolu od 01.01.2022r.

- gaz przewodowy w Białej Podlaskiej od 01.01.2022r.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Białej Podlaskiej od 01.01.2022r.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Terespolu od 01.01.2022r.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Janowie Podlaskim od 01.01.2022r.

- podatek od nieruchomości w Janowie Podlaskim od 01.01.2022r.

- podatek od nieruchomości w Piszczacu od 01.01.2022r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH I ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

OD 1 STYCZNIA 2022R. -NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

centralne ogrzewanie i podgrzanie wody - lokale użytkowe spółdzielcze   własnościowe i odrębna własność w Białej Podlaskiej od 01.01.2022r.

16.12.2021

   Zarząd Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej informuje, że w 2022 roku, zgodnie z Art.130 § 2 Kodeksu pracy - za dzień świąteczny przypadający w sobotę przysługuje inny dzień wolny od pracy - dzień wolny za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r wyznaczono 24 grudnia 2021r. (piątek), natomiast za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022r. wyznaczono 7 stycznia 2022r. (piątek). W związku z powyższym biuro Spółdzielni i biura Administracji Osiedlowych w tych dniach będą nieczynne.

                                                                   Zarząd BSM "ZGODA"

                                                                     w Białej Podlaskiej

07.12.2021

Uwaga Mieszkańcy!!!

Bialska Spółdzielnia Mieszkaniow "ZGODA" w Białej Podlaskiej informuje, iż na naszych osiedlach pojawiają przedstawiciele nieznanej firmy oferujący sprzedaż czujników gazu, powołujący się na współpracę ze Spółdzielnią. Ostrzegamy Państwa - Spółdzielnia nie udziela tego typu rekomendacji. Prosimy mieszkańców o ostrożność przy tego typu transakcjach. W przypadku niejasności prosimy o kontakt z Administracją Osiedla. BSM "ZGODA" zawsze w związku z planowanymi pracami i przeglądami, zamieszcza informację z pieczątką, na klatkach schodowych danych budynków.

30.09.2021

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE MIESZKANIA - NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

- centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w Białej Podlaskiej od 01.10.2021

- centralne ogrzewanie w Piszczacu od 01.10.2021


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE MIESZKANIA - ZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

- opłata za wodomierz i domofon w Białej Podlaskiej i Terespolu od 01.01.2022


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALU UŻYTKOWEGO - ZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

- opłata za wodomierz w lokalach użytkowych od 01.01.2022

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE GARAŻU -         ZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

- fundusz na remonty w zespole garażowym przy ul. Grabowej i Królowej Jadwigi od 01.01.2022

 

23.08.2021

                                                                 Szanowni Państwo!
                     Członkowie Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”
                                                  w Białej Podlaskiej

Zarząd BSM „Zgoda” w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, że wzorem lat poprzednich przygotowujemy się do zorganizowania Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni (zwanego dalej „Walnym”), które będzie podsumowaniem lat 2019-2020 oraz wytyczeniem kierunków działań na następne lata.
    W ubiegłym roku upłynęła kadencja Rady Nadzorczej, która została przedłużona na mocy art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do czasu zorganizowania najbliższego „Walnego”, a więc w tegorocznym porządku obrad są przewidziane wybory nowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.
    Zwołanie i przeprowadzenie obrad „Walnego” absolutnie w obecnej sytuacji epidemicznej jest niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie określić czasu, kiedy będzie można je bezpiecznie zwołać. Powodem takiego stanu rzeczy jest brzmienie ast. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), który stanowi, że jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia członków spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Zatem tylko zmiana cytowanej ustawy i zniesienie stanu epidemii może pozwolić na legalne, zgodne z prawem zorganizowanie „Walnego”.
    Zarząd Spółdzielni oczekuje więc cierpliwie, chociaż podobnie jak Państwo, pragniemy spotkać się z naszymi członkami, przedstawić stan finansowy Spółdzielni, przedyskutować problemy, które się od ostatniego „Walnego” uwidoczniły. Nic bowiem nie zastąpi bezpośrednich spotkań, wymiany poglądów i wspólnego ustalenia kierunków rozwoju. Jednocześnie – na dzień dzisiejszy – zapewniamy, że Spółdzielnia jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, a jej statutowa działalność nie jest zagrożona. Wykonujemy zaplanowane pilne remonty budynków mając na celu utrzymanie substancji mieszkaniowej we właściwym stanie technicznym.
    Jesteśmy w pełni przygotowani na rozpoczęcie i odbycie wszystkich części „Walnego”. Oczekujemy jedynie na odwołanie stanu epidemii, aby podzielić się z Państwem naszymi osiągnięciami i zamierzeniami oraz wysłuchać konstruktywnych uwag wniesionych przez naszych Członków. Jednakże z niepokojem obserwujemy, że ilość zachorowań na COVID-19 zamiast spadać – systematycznie rośnie.
    Zapewniamy, że z chwilą odwołania stanu epidemii w kraju niezwłocznie ogłosimy terminy poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni.
                                                                         Zarząd
                                                        BSM „Zgoda” w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska dn. 23 sierpnia 2021r.

07.06.2021

Uprzejmie informujemy iż od dnia 7 czerwca 2021r. Biuro Spółdzielni i Biura Administracji Osiedlowych obsługują interesantów w normalnym trybie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Prosimy o wejście wyłącznie w masce ochronnej i używanie płynu do dezynfekcji przy jednoczesnym zachowaniu dystansu społecznego.

                                                                       Zarząd BSM "ZGODA"

01.06.2021

Uwaga!!!     

Z dniem 1 czerwca 2021r. następuje zmiana KONSERWATORA HYDRAULIKA w zespole osiedli Piastowskie-Centrum-Kopernika. Nowy telefon kontaktowy z hydraulikiem: 602502906

                                                                              BSM "ZGODA"

13.01.2021

    Portal dla lokatorów - Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK)
Zarząd Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, iż od 15 stycznia 2021r. zostaje uruchomiony portal dla lokatorów Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK), w którym będzie można sprawdzić aktualne saldo na koncie rozrachunkowym, przeglądać historię finansową oraz historię odczytów i wymiany wodomierzy. Jest on dostępny na stronie internetowej www.bsmzgoda.pl w zakładce e-BOK.
W celu uzyskania dostępu do w/w. portalu prosimy o wypełnienie Załącznika do regulaminu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) tj. „Oświadczenia w celu uzyskania dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK)”. Wypełniony druk, wraz z numerem indeksu lokalu z książeczki opłat (identyfikatorem), imieniem i nazwiskiem oraz adresem lokalu prosimy przesłać na piśmie, drogą e-mailową na adres  bsmzgoda@bsmzgoda.pl lub dostarczyć do siedziby Zarządu Spółdzielni przy ul. Spółdzielczej 4.
W/w regulamin oraz załącznik udostępniony jest w zakładce e-BOK na stronie www.bsmzgoda.pl
                                                                       Zarząd BSM „ZGODA”

13.05.2020

Uwaga na osiedlowych naciągaczy

        Na naszych osiedlach pojawiają się przedstawiciele nieznanych firm oferujący usługi mieszkaniowe  np. wymianę czujników gazu, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej. Bardzo często powołują się na uzgodnienia ze Spółdzielnią. Ostrzegamy Państwa! - Spółdzielnia nie udziela tego typu rekomendacji i nie pobiera przez osoby trzecie żadnych zaliczek na poczet planowanych remontów oraz nie stosuje rekompensat w czynszu z tytułu ww. usług mieszkaniowych. Prosimy mieszkańców o ostrożność w zawieraniu umów z nieznanymi firmami. W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji prosimy o kontakt z Administracją Osiedla.

06.05.2020

Informujemy iż BWiK "Wod-Kan" Sp. z o.o. zamieściło ogłoszenie o poniższej treści:

Przypominamy, że sieć kanalizacyjna została zaprojektowana tak, aby przyjmować ścieki z naszych domów, a nie śmieci. Przyłącze kanalizacyjne ma średnicę 15-20 cm. Wrzucane do kanalizacji odpady zatykają odpływ.

W związku z COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi higieny, w ciągu ostatnich tygodni problem wyrzucania śmieci do toalet znacznie się nasilił. Ilość jednorazowych rękawiczek, nawilżanych chusteczek i innych środków higieny osobistej w sieci kanalizacyjnej znacznie wzrosła.

Wszelkie odpady, śmieci, rzeczy, które nie powinny znaleźć się w toalecie powodują zatory i przyczyniają się do zapychania rurociągów.

Usuwanie tego typu awarii powoduje wzrost kosztów eksploatacyjnych, co z kolei przekłada się na cenę świadczonych usług za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.